Vyberte stránku

Propagační akce ArmorAll Red Bull Racing

V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu s jinými sděleními, jako jsou reklamní nebo propagační materiály, se tyto podmínky uzavírají mezi vámi a společností Energizer Trading Limited, Sword House, Totteridge Rd, High Wycombe HP13 6DG, Velká Británie („pořadatel“). Pokyny pro účast/žádost jsou součástí smluvních podmínek a účastí v soutěži se má za to, že všichni žadatelé souhlasí se smluvními podmínkami a jsou jimi vázáni. Uschovejte si pro informaci jednu kopii.

Způsobilost

Této propagační akce Armor All (dále jen „akce“) se mohou zúčastnit všichni obyvatelé České republiky starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele, jeho přidružených společností nebo zástupců, nejbližších rodinných příslušníků těchto zaměstnanců a jakýchkoli dalších osob spojených s touto akcí. Společnost Armor All nenese odpovědnost za účast nezletilých. Společnost Red Bull Racing Limited není spojena s pořádáním této propagační akce (ani s užíváním dárku výhercem) a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s touto akcí nebo dárkem.

 

 1. Je nutný nákup a přístup k internetu. Účastníci si musí uschovat účtenku jako doklad o nákupu, který na požádání zašlou.
 2. „Doba trvání propagační akce“: Akce začíná 15. dubna 2023 v 00:01 místního času (dále jen „datum zahájení“) a končí 31. srpna 2023 ve 23:59 místního času (dále jen „datum ukončení“).
 3. CZ – Pokyny pro účast: Tato akce je určena výhradně zákazníkům s trvalým pobytem v České republice, kteří
  1. si zakoupí produkt ArmorAll® v období trvání propagační akce.
  2. Navštivte stránku www.ArmorallRBR.com („propagační web ArmorAll“), vyberte „Česká republika“, pokud nejste přesměrováni na stránku správné země, a zadejte své celé jméno, e-mailovou adresu a nahrajte lístek.
 4. Všechny příspěvky do akce obdržené po datu uzávěrky jsou automaticky neplatné.
 5. Všechny platné přihlášky budou zařazeny do slosování o ceny a získají možnost vyhrát dárek. Spotřebitelé se mohou v průběhu doby trvání propagační akce zúčastnit celkem třikrát. Vyhrát lze pouze jednou.
 6. Výhra: Výherce první ceny získá: Výherní balíček pro 2 dospělé osoby zahrnuje kromě zážitku ze samostatné jízdy:

– zpáteční letenky z hlavního mezinárodního letiště v České republice

– zpáteční soukromé transfery na nádraží/letiště v Barceloně

 • ubytování na 2 noci v luxusním hotelu (min. 4*) v Barceloně, dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí nebo oddělenými postelemi.
 • dvě snídaně
 • zpáteční soukromé transfery z hotelu na okruh Montmelo
 • zážitek ze samostatné jízdy, včetně jednoho zkušebního kola v roli spolujezdce

a následně čtyři kola jako jezdec – pouze vítěz

 • večeře o třech chodech a nápoje ve špičkové barcelonské restauraci, maximálně však do výše

75 EUR na osobu, včetně poplatku za servis

Dalších 150 výherců získá 1 oficiální produkt Red Bull Racing (náhodně bude vybrán jeden z následujících: pohár, hrnek, čepice nebo batoh).

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky do propagační akce, pokud:
  1. obsahují hanlivý, zlomyslný, neslušný nebo jiný nevhodný obsah, včetně sexistického nebo rasistického jazyka nebo obrázků či požadavků;
  2. schvalují nebo podporují násilné nebo protispolečenské chování;
  3. jsou urážlivé ohledně náboženství, pohlaví, sexuální orientace, nahoty, zdravotního postižení nebo věku;
  4. negativně odkazují na pořadatele nebo jinou značku nebo odkazují na přímé konkurenty pořadatele;
  5. představují nebezpečí, strach o zdraví a bezpečnost nebo utrpení;
  6. uvádí pořadatele v jakoukoli špatnou pověst.
 2. Výběr výherce: Výherce bude vybrán ze všech platných příspěvků přijatých během doby trvání akce náhodným losováním provedeným online programem dne 4. září 2023.
 3. Výherce bude vyrozuměn e-mailem ve stejný den, kdy proběhne losování, a bude muset odpovědět do 14 dnů od prvního obdrženého kontaktu, aby potvrdil přijetí a způsobilost. Pokud výherce neodpoví do 14 dnů od prvního kontaktu, vyhrazuje si pořadatel právo tohoto výherce diskvalifikovat a vybrat jiného výherce.
 1. Pořadatel bude každého výherce kontaktovat do 28 dnů od potvrzení přijetí výhry, aby se s ním dohodl na předání dárku. Pokud se nepodaří zajistit splnění dárku do 28 dnů od kontaktování výherce správcem, může být tento výherce diskvalifikován na základě rozhodnutí pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výherci dárek a vybrat jiného výherce.
 2. Dárek je nepřenosný a není možné jej zcela nebo zčásti nahradit penězi nebo jinou alternativou. V případě nepředvídaných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit dárek alternativní odměnou stejné nebo vyšší hodnoty.
 1. Pořadatel bude používat vaše osobní údaje z vaší účasti v propagační akci nebo z návštěv propagačních webových stránek Armor All ke komunikaci s vámi o propagační akci a propagačních webových stránkách Armor All až do obdržení všech cen. Pořadatel nepoužije vaše osobní údaje k marketingovým aktivitám bez vašeho samostatného souhlasu. Navštivte stránky http://energizergrouplegal.com/, kde se dozvíte více o tom, jak pořadatel zpracovává a chrání vaše osobní údaje, o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak je můžete uplatnit.
 2. Pokud se zákazník při používání propagačních webových stránek Armor All setká s jakýmikoli problémy, kontaktujte prosím zákaznický servis na adrese Armorall@redklein.com.
 3. Přihlášky do akce podané prostřednictvím zprostředkovatelů, třetích stran nebo přihlášky do akce automaticky vygenerované počítačem nebo nečitelné přihlášky či neúplné přihlášky do akce nebudou přijaty.
 4. Pořadatel učiní vše, co je v jeho silách, aby zajistil správné fungování propagační webové stránky Armor All po celou dobu trvání propagační akce. Pořadatel však nepřebírá odpovědnost za příspěvky do propagační akce, které se ztratí nebo zpozdí při přepravě, a to bez ohledu na příčinu, včetně například v důsledku jakéhokoli selhání zařízení, technické poruchy, selhání systémů, satelitu, sítě, serveru, počítačového hardwaru nebo softwaru jakéhokoli druhu.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení diskvalifikovat jakoukoli osobu, která narušuje nebo ovlivňuje správu, bezpečnost, spravedlnost, integritu nebo řádný průběh propagační akce.
 6. Tato propagační akce a tyto podmínky se řídí vnitrostátním právem každé země a účastníci podléhají jurisdikci soudů v zemi svého bydliště.
 7. V rozsahu povoleném zákonem pořadatel, jeho zástupci nebo distributoři za žádných okolností neodpovídají za odškodnění účastníků ani nepřijímají žádnou odpovědnost za ztráty, škody, zranění nebo úmrtí, k nimž dojde v důsledku převzetí dárku, s výjimkou případů, kdy jsou způsobeny nedbalostí pořadatele, jeho zástupců nebo distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.
 8. V případě okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu pořadatele, nebo v jiných případech, kdy podvod, zneužití anebo chyba (lidská nebo počítačová) ovlivní nebo by mohla ovlivnit řádný průběh této propagační akce nebo udělení dárku, a to pouze v případech, kdy je to nevyhnutelné, si pořadatel vyhrazuje právo zrušit nebo změnit propagační akci nebo tyto podmínky v jakékoli fázi, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky, aby nedošlo ke zbytečnému zklamání.
 9. Účastí v propagační akci účastník potvrzuje, že je k tomuto jednání oprávněn a že má nárok na případný dárek. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit všechny přihlášky do akce, mimo jiné požadovat důkaz, že je účastník oprávněn se akce zúčastnit (který musí být předložen do 14 dnů), a odmítnout udělit dárek, odebrat nárok na dárek anebo odmítnout další účast v akci a diskvalifikovat účastníka, pokud existuje důvodné podezření, že došlo k porušení těchto podmínek nebo jakýchkoli pokynů, které jsou součástí požadavků na účast v akci, nebo jinak, pokud účastník získal při účasti v akci neoprávněnou výhodu nebo vyhrál podvodným způsobem. Pořadatel bude rozhodovat s konečnou platností a jeho rozhodnutí budou závazná.
 10. Pokud by některý z těchto bodů byl označen za nezákonný, neplatný nebo jinak nevymahatelný, bude od těchto podmínek oddělen a vymazán a ostatní body zůstanou v platnosti a účinnosti.
 11. Tyto smluvní podmínky mají přednost v případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu s jakýmikoli jinými sděleními, včetně reklamních nebo propagačních materiálů.
 12. Stížnosti týkající se této propagační akce lze zasílat na adresu Armorall@redklein.com. Tato propagační akce je organizována v souladu s nizozemským kodexem chování pro propagační hazardní hry a tyto podmínky jsou k dispozici na adrese www.Armorallrbr.com.
 1. Společnost Red Bull Racing Limited není spojena s pořádáním této propagační akce (ani s užíváním dárku výhercem) a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s touto akcí nebo dárkem.
 2. ©2023 Energizer. Všechna práva vyhrazena. Armor All je ochranná známka společnosti Energizer Auto.