בחרו עמוד

תקנון מבצע הגרלו ת "ארמור אול – מבצע של אלופי ם"

   

  1.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
  2.  לצרכי נוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר-יחיד, אולם מתייחס לשני המינים, יחיד ורבים, ללא הבחנה.
  3.  מבלי לגרוע מכלל הוראות תקנון ההגרלה שיפורטו להלן, למונחים הבאים תהא המשמעות והפרשנות הרשומה לצידם, כדלקמן:
   3.1 . "ההגרלה " או "מבצע ההגרלה " – מבצע הגרלה מסחרית נושאת פרסים לקידום מכירות מוצרי ARMOR ALL , שתיערך בהתאם להוראות תקנון וההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 , במסגרתה יוגרלו חמישה ) 5 ( פרסים ראשיים ומאה ( 100 ( פרסים משניים, כהגדרתם להלן.
   3.2 . "שם ההגרלה" – ההגרלה תכונה להלן: "ארמור אול – מבצע של אלופים".
   3.3 . "עורכת ההגרלה" – חברת ש.א. פרומט סחר ושירותים בע"מ ח.פ. 511973158 , היבואנית והמפיצה של מוצרי ARMOR ALL בישראל.
   3.4 . "אתר עורכת ה הגרלה" – https://armorallrbr.com/he/h
   3.5 . "המפקח" – עו"ד יהונתן כרמון, מרח' מצדה 7 , בני ברק.
   3.6 . "תנאי סף להשתתפות בהגרלה" – על משתתף בהגרלה להיות תושב ישראל, בגיר )מעל גיל 18 שנים( וכשר לפעולות משפטיות )כמובנו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 ( ובעל כרטיס אשראי פעיל .
   3.7 . "משתתף " – כל אדם אשר עומד בתנאי הסף להשתתפות בהגרלה כאמור לעיל, ואשר רכש מוצר של המותג ארמור אול ) ARMOR ALL ( בין הימים 01/08/23-31/10/23 ממשווקים מורשים, וקיבל אישור השתתפות בסיום הליך ההרשמה להגרלה.
   3.8 . "זוכה" – משתתף אשר דורג אקראית במערכת ההגרלות במקום שבין 1 ל- 105 ובהתאם לאמור בסעיף 9 בתקנון זה להלן. מקומות 1 עד 5 יזכו בפרס הראשי; מקומות 6 עד 105 יזכו בפרס המשני.
   3.9 . "פרס ראשי " – קונסולת משחקים פלייסטיישן 5 ( PlayStation 5 ( בצירוף משחק מירוצים F1 2022 .
   3.10 . "פרס משני" – תיק גב או ספל של מותג המירוצים RBR ( Red Bull Racing .)
  4.  מבצע ההגרלה ייערך בין התאריכים 01/08/2023 ל- 15/11/2023 )להלן: "תקופת מבצע ההגרלה"(.
  5.  ההגרלה תיערך ביום 15/11/2023 )המועד האחרון להגרלה( בשעה 12:00 , במשרדי עורכת ההגרלה ברח' התאנה 2 , א.ת. לב הארץ, ראש העין, בנוכחות המפקח. 
  6.  חל איסור מוחלט על עורכת ההגרלה ו/או עוזרי עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מנהליהם ו/או שותפיהם ו/או עובדיהם ובני משפחותיהם להשתתף בהגרלה.
  7.  בנוסף לתנאי הסף המפורטים בתקנון זה לעיל, על מנת להשתתף במבצע ההגרלה על כל משתתף לרכוש מוצר של המות ג ארמור אול ) ARMOR ALL ( בתקופה שממועד תחילת מבצע ההגרלות ועד ליום 31/10/2023 , להיכנס לאתר עורכת ההגרלה, לסרוק את קוד ה QR להזין את פרטיו אישיי ם )שם מלא, דוא"ל, מס' טלפון וכתובת מלאה( ולהעלות למערכת ההגרלות את הקבלה מעידה על רכישת מוצר של ארמור אול בין הימים 01/08/23-31/10/23 )להלן: "הרשמה להשתתפות בהגרלה"(. כל משתתף רשאי לבצע את ההרשמה להשתתפות בהגרלה עד ליום 14/11/2023 בשעה 23:59 . 
  8.  ההשתתפות בהגרלה אינה מוגבלת – כל רכישה נפרדת )חשבונית מס/קבלה נפרדת( של מוצר/ים של המותג ארמור אול ) ARMOR ALL (, בין התאריכים 01/08/23-31/10/23 תשמש כזכות השתתפות בהגרלה. 
  9.  ההגרלה תתבצע באמצעות מערכת הגרלות ממוחשבת אשר פותחה ושייכת לצד שלישי, בנוכחות המפקח על ההגרלה וללא יכולת של עורכת ההגרלה לשלוט בתוצאות ההגרלה. כל משתתף העומד בתנאי הסף ואשר ביצע את הליך ההרשמה להשתתפות בהגרלה באופן מלא ותקין וקיבל אישור על השתתפות, יקבל מספר מזהה במערכת ההגרלות. במועד ביצוע ההגרלה, המערכת תגריל את מספרי הזוכים באופן אקראי ואוטומטי ותיצור רשימת זוכים בסדר יורד .
  10.  הואיל ולעורכת ההגרלה אין יכולת להשפיע ו/או לשלוט ו/או לערוך מניפולציה כלשהי בקביעת הזוכים במערכת ההגרלות, רשימת הזוכים שתופק במערכת ההגרלות תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה .
  11.  כל אחד מחמשת הזוכים הראשונים )זוכים 1 עד 5( יזכו בפרס הראשי. כל אחד מ- 100 הזוכים הבאים התור )זוכים 6 עד 105 ( יזכו בפרס המשני.
  12.  תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר עורכת ההגרלה בתוך 72 שעות ממועד ביצוע ההגרלה, באמצעות פרסום שמות הזוכים. לצורך חלוקת הפרסים לזוכים, עורכת ההגרלה תיצור קשר, באמצעות טלפון ו/או דוא"ל, עם כל זוכה בתוך 14 ימי עסקים ממועד לתיאום אופן הענקת הפרס.
  13.  במקרה בו יתברר כי זוכה כלשהו לא עמד בתנאי תקנון זה או שנפסלה השתתפותו במבצע ההגרלה מכל סיבה אחרת או שלא ניתן ליצור עימו קשר לאחר שעורכת ההגרלה עשתה מאמצים סבירים ליצור עימו קשר )במשך 30 ימים לפחות(, הפרס יועבר למשתתף הבא בתור, בסדר יורד ברשימת הזוכים האקראית שתיצור מערכת ההגרלות. 
  14.  האחריות על הזנה של פרטים נכונים בעת ביצוע ההרשמה להשתתפות בהגרלה והאחריות על עדכון הפרטים )במידת הצורך( חלה על משתתף בלבד. מובהר כי שגיאות ו/או אי דיוקים בהזנת הפרטים באופן מדויק עלולה למנוע ו/או לפגום ביכולת עורכת ההגרלה לספק למשתתף את הפרס, אם וככ ל שהמשתתף זכה. במידה ותימנע ו/או תיפגם יכולת עורכת ההגרלה לספק למשתתף את הפרס או הטבת ההשתתפות במבצע בעקבות הזנה של פרטים שגויים או לא מדויקים ע"י המשתתף ו/או בעקבות אי עדכון של שינויים בפרטים ע"י המשתתף, עורכת ההגרלה לא תישא באחריות לכ ך ותעביר את הזכיה למשתתף הבא בתור, כאמור בסעיף 12 בתקנון זה לעיל. 
  15.  למשתתף ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס ו/או למימוש הטבת ההשתתפות במבצע, עקב מחדל מצידו במימוש הזכייה או הטבת ההשתתפות במבצע במועד הקבוע לכך בתקנון זה ו/או בפרסומים השונים של מבצע ההגרלה .
  16.  ההשתתפות במבצע ההגרלה לרבות, עיון ו/או שימוש ו/או ביצוע כל פעילות בכל תוכן פרסומי הקשור אליו, מעיד כי המשתתף הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בתנאים המפורטים לעיל ולהלן, ללא שינויים ו/או סייגים ו/או תנאים אחרים מצד המשתתף, ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר לכך . משתתף שאינו מסכים לתנאי מבצע ההגרלה ותקנון זה או לחלק מהם, נדרש להימנע מהשתתפות במבצע ההגרלה.
  17.  עורכת ההגרלה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את תנאי תקנון מבצע ההגרלה , או כל חלק הימנו, או להוסיף לתקנון מבצע ההגרלה תנאים חדשים אשר יפורסמו בתקנון מבצע ההגרלה העדכני, וזאת מבלי שעורכת ההגרלה תהיה חייבת להודיע למשתתף או לכל גולש אחר הצופה בפרסומי מבצע ההגרלה, על שינוי כאמור באופן פרטני .
  18.  משתתף במבצע ההגרלה יתבקש למלא אחר הוראות, הנחיות או תנאים נוספים המתחייבים מהשתתפות במבצע ההגרלה או לצורך קבלת הפרס ו/או כל הטבה אחרת שתוצע למשתתף, ובכלל זה למלא את פרטיו האישיים, ובהתאם בעצם ההשתתפות במבצע ההגרלה, המשתתף מצהיר כי המידע והפרטים האישיים שימסור לעורכת ההגרלה הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר בהסכמה מלאה ומרצונו החופשי .
  19.  ההשתתפות במבצע ההגרלה ו/או ביצוע כל פעולה אחרת במסגרת מבצע ההגרלה, לרבות מסירת פרטים אישיים(, הינם באחריות בלעדית של המשתתף, וכל פעולה שמשתתף מבצע מעידה בעד עצמה כי בוצעה בהסכמתו והבנתו המלאה ומרצונו החופשי.
  20.  לעורכת ההגרלה הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מהשתתפות במבצע ההגרלה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר וכיוצ"ב, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו .
  21.  עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סוג הפרס המשני שיימסר לזוכים והכל בכפוף לשיקול דעתה של עורכת ההגרלה ובהתאם לדין.
  22.  המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש בפרסומי מבצע ההגרלה ו/או באתר עורכת ההגרלה ו/או בד ף הפייסבוק ו/או בדף הנחיתה של מבצע ההגרלה שלא לתכליתו וכן לא יעשה בו שימוש שאינו חוקי .
  23.  המשתתף אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, חומרי הפרסום, המוצרים ו/או השירותים שמקורם בפרסומי מבצע ההגרלה ובדף הנחיתה לרבות הכנסת שינויים או הוספת פריטים זרים, לפרוץ ) hacking ( או להתחקות אחרי קודים של חומרה או תוכנה של עורכת ההגרלה ו/או עוזרי ה ו/או שרתיהם. 
  24.  המשתתף מצהיר ומאשר שידוע לו שכל שינוי או שימוש אחר בחומרים ו/או במידע ו/או הפריטים האמורים לעיל )להלן: "החומרים"(, מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של עורכת ההגרלה ו/או עוזריה ו/א ו צדדי ג ' אחרים. השימוש בחומרי הפרסום של מבצע ההגרלה על גבי אתר ו/או פלטפורמה ו/או רשת מחשבים אחרת )שאינו של עורכת ההגרלה ו/או מטעמה( הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים במסגרת פרסומי מבצע ההגרלה, בין אם לצורך הפקת רווח ובין שלא, פרט לשימוש אישי, שאינו מסחרי, במחשב הפרטי או בטלפון הנייד של משתתף.
  25.  המשתתף מתחייב להימנע מעשיית שימוש בפרסומי מבצע ההגרלה, באתר עורכת ההגרלה ו/או בדף הנחיתה של מבצע ההגרלה בחומרים, בשירותים המוצעים בו ובחומרים של עורכת ההגרלה ו/או צדדי ג' אחרי ם למטרות פוגעניות ו/או אסורות ו/או לא חוקיות, ולרבות, אך לא רק, מעשיית שימוש שיש בה: 
   25.1 .לפגוע, להטריד או להזיק לאחרים בניגוד לחוק . 
   25.2 . ליצור יותר מזהות משתתף אחד לצורך שימוש ו/או השתתפות במבצע. 
   25.3 . לעשות שימוש בזהות של אדם אחר, או פרטי דוא"ל של אדם אחר לצורך השתתפות במבצע.
   25.4 . לעשות שימוש בעל אופי סחיר ו/או עסקי ו/או ליהנות מטובות הנאה כלשהן, לרבות תשלום של צדדי ג', בכל דבר הנוגע לשירותי ומוצ רי עורכת ההגרלה. בכלל זה, המשתתף אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי בפרסומי מבצע ההגרלה וכל שימוש אחר שאינו אישי-פרטי . 25.5
    . להחביא או להסתיר, בכל דרך שהיא את כתובת ה- ip בה המשתתף עושה שימוש או את המקור לתוכן שהוא מעלה, לרבות התחברות לדף הנחיתה באמצעות פרוקסי ) Proxy .)
   25.6 להסיר או לשנות את המידע והתוכן בפרסומי מבצע ההגרלה ובמערכת האתר או שרתי עורכת ההגרלה. 
   25.7 . לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה בפרסומי מבצע ההגרלה ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת. 
   25.8 לכרות או לאסוף מידע של אנשים אחרים המשתתפים במבצע או בהקשר להם, לרבות, ולא . רק, מידע פרטי המוגן על פי חוק, תוכן שאחרים מעלים ולא לעשות שימוש בכל אמצעי שנועד לאיסוף מידע כגון " cookies "pixel tags " וכל אמצעי מכל מין וסוג שהוא לכרייה ואיסוף מידע. 
   25.9 להשתתף במבצע בכל דרך המהווה הפרה של חוקי מדינת ישראל. 
  26.  משתתף אשר יפר תנאי או הוראה בתקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם מבצע ההגרלה, יחויב ע"י עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לעורכת ההגרלה ו/או לצדדי ג', ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם פרסומי מבצע ההגרלה ודף הנחיתה, לרבות אלה הנזכרים לעיל.
  27.  לעורכת ההגרלה הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מהשתתפות במבצע ההגרלה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר וכיוצ"ב, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו . 
  28.  עורכת ההגרלה עושה כל מאמץ לשמור על פעילות סדירה ותקינה של פרסומי מבצע ההגרלה ודף הנחיתה. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שתפעול מבצע ההגרלה, לרבות פעילות דף הנחיתה ו/או אתר עורכת ההגרלה, לא תופרע ו/או שתינתן כסדרה בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות בתשתיות התקשורת המאפשרות השתתפות במבצע ההגרלה וחיבור לדף הנחיתה, ואשר ימנעו מכל בעל זכות השתתפות להשתתף במבצע ולעשות שימוש תקין בדף הנחיתה.
  29.  עורכת ההגרלה לא תישא בשום אחריות לכל שגיאה ו/או תקלה אשר בגינה ימנע מכל בעל זכות השתתפות במבצע ההגרלה, להשתתף בפועל במבצע ההגרלה או לממש את הטבת ההשתתפות במבצע ההגרלה ולא תהיה אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או להוצאות כלשהן שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע ההגרלה. 
  30.  עורכת ההגרלה אינה מתחייבת כי הקבצים או הקישורים שנמצאים ו/או יימצאו בפרסומי מבצ ע ההגרלה ו/או בדף הנחיתה יובילו את המשתתף לאתרים פעילים או לביצוע הפעולה מתבקשת. עורכת ההגרלה לא תישא באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתתף, בגין לחיצה על קובץ או קישור והסתמכותו על מידע שיוצג באמצעות השימוש באותם קישורים .
  31.  מובהר בזאת כי המידע לגבי המוצרים ו/או הפרסי ם המופיעים בפרסומי מבצע ההגרלה ובאתר העורכת ובדף הנחיתה, לרבות התכנים וכל האמצעים הוויזואליים )סרטונים, תמונות וכד'( המיועדים לתיאור והצגת המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצ ר ו/או הפר ס שהתקבל בפועל אצל המשתתף לבין המוצ ר ו/או הפרס כפי שהופיע בתמונה או ובאתר, לרבות בגוון, בגודל, במראה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על עורכת ההגרלה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי.
  32. כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל ו/או ככל שיחול בגין קבלת פרס ומלוא האחריות . בעניין זה תחול על אך ורק על הזוכה ועליו בלבד. על זוכה במבצע להמציא לעורכת ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר לתשלום מס ו/או היטל כאמור, מיד עם דרישה ראשונה, אם תדרוש. 
  33.  כל משתתף רשאי לפנות אל עורכת מבצע בכל דבר ועניין הקשור להשתתפותו במבצע ההגרלה ו/או לזכותו לקבלת הטבת השתתפות, וזאת באמצעו פניה אל שירות הלקוחות של עורכת ההגרלה בכתובת דוא"ל Sales@ferromat.co.il .
  34.  פניות למפקח על ההגרלה לקבלת העתק תקנון זה או לפניות הציבור לקבלת מידע או בירורים לגבי הביצוע והתנאים של ההגרלה ניתן לבצע באמצעות דוא"ל: Carmon_y@netvision.net.il

   עורכת ההגרלה מאחלת בהצלחה לכל המשתתפים בהגרלה!